Privacy Statement

Samenvatting

Uw privacy is belangrijk voor Evi. Evi behandelt uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen veel over u. Het is voor Evi essentieel dat uw informatie bij haar veilig is. Onze Evimedewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. Evi verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Evi verwerkt persoonsgegevens van al haar klanten en dus ook van u. Om u als klant te accepteren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. Denk hierbij aan uw contactgegevens, maar ook aan gegevens over uw inkomen indien dat noodzakelijk is. Op basis van wettelijke verplichtingen moet Evi ook uw transacties monitoren. Als u geen klant meer bent van Evi, vernietigt Evi uw persoonsgegevens na een bepaalde wettelijk periode.
Om nieuwe klanten te werven of nieuwe producten of diensten te promoten, verwerkt Evi ook persoonsgegevens. Vaak gaat het dan om een beperkt aantal gegevens, zoals contactgegevens. Als u nog geen klant bent, verwerkt Evi een beperkt aantal persoonsgegevens van u om binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. Evi vraagt op dat moment uw toestemming.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verbeteren

Evi is graag transparant over wat met uw persoonsgegevens gebeurt en vindt het belangrijk dat deze correct zijn. U kan Evi daarom vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen of te verbeteren. Als u niet wilt dat Evi uw persoonsgegevens verwerkt, kan u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kan u Evi ook vragen om gegevens aan u over te dragen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Evi gebruikt uw persoonsgegevens voor haar dienstverlening. Het komt voor dat Evi uw persoonsgegevens aan derden verstrekt. Dit doet Evi alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om haar bedrijfsvoering efficiënt te houden. Zo werkt Evi bijvoorbeeld samen met een partij die namens haar kijkt hoe Evi het gebruikersgemak van de website en mobiele applicaties kan verbeteren. Evi zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens daarin even goede handen zijn als bij haar.
Evi moet ook voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie (waaronder ook persoonsgegevens) te verstrekken. Bijvoorbeeld aan een toezichthouder of andere publieke instantie, zoals de Belastingdienst. Ook aan buitenlandse toezichthouders of instanties moet Evi weleens persoonsgegevens verstrekken.

In dit Privacy Statement legt Van Lanschot N.V. (handelend onder de naam Evi) uit hoe zij met persoonsgegevens omgaat.


1. Wanneer maakt Evi wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?

Evi kan dit Privacy Statement wijzigen. Over belangrijke wijzigingen informeert Evi u altijd vooraf.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen. Denk bijvoorbeeld aan een naam, adres of telefoonnummer, maar ook aan financiële gegevens zoals een bankrekeningnummer of inkomensgegevens. In bijlage 1 staan de categorieën van persoonsgegevens die Evi mogelijk kan verwerken. In dit Privacy Statement legt Evi uit waarvoor Evi welke persoonsgegevens kan verwerken en op basis waarvan.

3. Wat is ‘verwerken van persoonsgegevens’?

Hieronder valt alles wat Evi kan doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, bekijken en vernietigen.

4. Hoe gaat Evi om met persoonsgegevens?

Uw privacy is belangrijk voor Evi. Evi houdt zich aan wet- en regelgeving. In het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Evi behandelt persoonsgegevens verantwoord en zorgvuldig. Evi verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

5. Gaat dit Privacy Statement ook over uw persoonsgegevens?

Dit Privacy Statement gaat over persoonsgegevens van: klanten, oud-klanten, personen die interesse hebben in de diensten van Evi en nog geen klant zijn.

6. Hoe beveiligt Evi persoonsgegevens?

Het is voor Evi heel belangrijk dat zowel uw informatie als die van Evi veilig is. Medewerkers zijn aan strenge regels gebonden. De beveiligingsmaatregelen van Evi voldoen aan de relevante standaarden. De Nationale Bank en de Gegevensbeschermingsautoriteit houden toezicht op deze beveiligingsmaatregelen.

7. Hoe gaat Evi om met datalekken?

Bij een datalek kunnen persoonsgegevens ergens terecht komen waar ze niet behoren. Evi meldt datalekken aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit doet Evi niet als er voor u geen risico is. Evi informeert u ook als dat nodig is met het oog op de risico’s die u zou kunnen lopen. Risico’s zijn bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of fraude. Evi geeft u dan informatie over wat er is gebeurd en wat dat voor gevolgen heeft of kan hebben. Ook vertelt Evi u over de maatregelen die Evi heeft genomen om de eventuele nadelige gevolgen te beperken.

8. Wat kan u aan Evi vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Hieronder leest u wat u aan Evi kan vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens. De wet bepaalt of Evi aan uw vraag kan meewerken. U moet er daarom rekening mee houden dat Evi u niet altijd kan helpen.
U kan uw vraag stellen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Evi. Evi beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk. Aan de behandeling van een vraag zijn geen kosten verbonden, tenzij de beantwoording een uitzonderlijke last voor ons vormt. Daar zou bijvoorbeeld sprake van zijn als u een vraag binnen korte tijd steeds herhaalt. Evi zal u vooraf informeren als er kosten in rekening worden gebracht.

a. Verbetering of aanvulling van persoonsgegevens
U kan Evi vragen persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen als ze niet juist of niet volledig zijn.

b. Inzage van persoonsgegevens
U kan Evi vragen uw persoonsgegevens in te zien en daarvan een kopie te ontvangen. Ook kan u Evi vragen om informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden (zoals de doeleinden van die verwerkingen en de categorieën van persoonsgegevens).

c. Verwijderen van persoonsgegevens
U kan Evi vragen persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of als u uw toestemming voor het gebruiken van de persoonsgegevens heeft ingetrokken.

d. Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
U kan bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit kan alleen als Evi een verwerking baseert op de wettelijke grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ (in het onderdeel Waarvoor verwerkt Evi persoonsgegevens? is vermeld als daar sprake van is), als sprake is van directe marketing of als de persoonsgegevens worden verwerkt voor statistieken.

e. Beperken van de verwerking
U kan Evi vragen de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk te pauzeren. Dit kan bijvoorbeeld als Evi op uw verzoek bekijkt of persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of als Evi persoonsgegevens verwerkt zonder dat we dat mogen. Ook kan u dit vragen als u de gegevens nodig denkt te hebben voor een juridische procedure of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

9. Waarvoor verwerkt Evi persoonsgegevens?

Evi verwerkt persoonsgegevens om verschillende redenen. Hieronder is daarover meer te lezen.

a. Klant worden

Voordat een persoon klant bij Evi wordt, is Evi verplicht een onderzoek te doen naar de potentiële klant. Dat heet het klant-acceptatie-onderzoek. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of er redenen zijn om een persoon niet als klant te accepteren. Evi mag voor dit onderzoek persoonsgegevens verwerken voor zover Evi deze gegevens nodig heeft om te voldoen aan haar wettelijk verplichting om een klant-acceptatie-onderzoek uit te voeren.
Voor dit onderzoek vraagt Evi persoonsgegevens op bij de klant, zoals persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, financiële gegevens en strafrechtelijke gegevens. Evi gebruikt voor dit onderzoek ook externe bronnen, zoals bijvoorbeeld het internet, Checkdoc en Worldcheck.
Als een klant is geaccepteerd, onderzoekt Evi op basis van haar wettelijke zorgplicht of Evi de klant een product of dienst kan aanbieden. Daarvoor gebruikt Evi met name persoonlijke kenmerken en financiële gegevens. Evi mag hiervoor persoonsgegevens verwerken voor zover Evi deze gegevens nodig heeft om te voldoen aan onze wettelijk zorgplicht.
Evi kan een klant niet accepteren en mag een product of dienst niet aanbieden als Evi niet de noodzakelijke persoonsgegevens ontvangt van de klant. Ook kan Evi een klant weigeren omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden van een product of dienst. Zo biedt Evi haar diensten alleen aan personen die wonen in België. Evi gebruikt hiervoor geautomatiseerde besluitvorming omdat al haar dienstverlening online is. Wel legt Evi uit hoe een geautomatiseerd besluit tot stand is gekomen als daar sprake van is. In deze uitleg staat waarom een klant een bepaald product niet kan afnemen. Uiteraard biedt Evi dan aan om persoonlijk contact te hebben met een medewerker.

b. Klant zijn

Ook tijdens de relatie met de klant verwerkt Evi persoonsgegevens van de klant.

Om contact te kunnen hebben met de klant
Tijdens de relatie met de klant heeft Evi contact met de klant. Bijvoorbeeld per telefoon (vaste telefoon of mobiele telefoon), of per e-mail. Voor dat contact gebruiken we persoonlijke identificatiegegevens. Evi mag deze persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten.

Uitvoering geven aan de overeenkomst
Evi verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst met de klant na te komen. Evi heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig bij het uitvoeren van transacties of om de klant te adviseren. Ook als er problemen zijn in de relatie met een klant, kan Evi persoonsgegevens verwerken om een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld als een klant een vraag stelt over een ontvangen rapportage.
Evi kan hiervoor persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, gegevens over producten en diensten, financiële gegevens en communicatiegegevens gebruiken. Evi mag deze persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten.

Wettelijke verplichtingen
Evi verwerkt persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder is daar meer informatie over te vinden.

Transactiemonitoring
Evi is wettelijk verplicht transacties van haar klanten te monitoren. Evi kan deze verplichting niet nakomen zonder financiële gegevens en persoonlijke identificatiegegevens te verwerken.

Wettelijke bewaarverplichtingen
Evi is wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie met betrekking tot het klant-acceptatie-onderzoek en voor uitgevoerde beleggingstransacties.

Informatieverplichtingen en informatieverzoeken
Op basis van wettelijke bepalingen kan Evi verplicht zijn op eigen initiatief of op verzoek persoonsgegevens over klanten aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit, een toezichthouder of justitie door te geven. Gegevens over vermogen en de inkomsten uit vermogen van klanten moeten Evi bijvoorbeeld in combinatie met een rijksregisternummer of buitenlands Tax Identification Number doorgeven aan de Belgische Belastingdienst. Belgische autoriteiten kunnen persoonsgegevens die door ons zijn verstrekt ook weer delen met andere binnenlandse of buitenlandse autoriteiten. Dit kunnen ook instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn, zoals de Amerikaanse Belastingdienst in het kader van het belastingverdrag tussen Amerika en België.

Voor training en kwaliteitsdoeleinden
We kunnen de inhoud van telefoongesprekken met klanten vastleggen voor training en kwaliteitsdoeleinden. Klanten worden hierover vooraf geïnformeerd. De inhoud van de communicatie wordt vastgelegd om onze medewerkers op te leiden en te begeleiden in het contact met klanten. Evi mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang is de kwaliteit van telefonische dienstverlening te verbeteren. Een klant kan om persoonlijke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit belang. In onderdeel 8 kan u meer lezen over bezwaar maken.

 

c. De relatie tussen de klant en Evi is of wordt beëindigd

Als de relatie met de klant is of wordt beëindigd, bewaart Evi de verzamelde persoonsgegevens. Dit kan op basis van wettelijke bewaarverplichtingen, voor interne analyses, voor de afwikkeling van de overeenkomst en de relatie of om te gebruiken bij eventuele meningsverschillen tijdens of na de afronding van de relatie. Evi mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dat noodzakelijk is ter bescherming van haar belang om voldoende bewijs te hebben op het moment dat een meningsverschil met een klant ontstaat. U kan om persoonlijke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit belang. In onderdeel 8 kan u meer lezen over bezwaar maken. Voor de afwikkeling van de overeenkomst en de relatie kan Evi ook nieuwe persoonsgegevens verzamelen, zoals financiële gegevens en gegevens uit publieke externe bronnen.

 

d. Voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector en het voorkomen en beperken van fraude

Evi moet op basis van wetgeving zorgen voor een veilige en integere bedrijfsvoering. Daarom neemt Evi maatregelen om fraude en criminaliteit te beperken waarbij diverse persoonsgegevens worden verwerkt. Zo analyseert Evi persoonlijke identificatiegegevens en financiële gegevens om cybercrime en andere vormen van fraude of niet-integer gedrag te detecteren.
Een andere manier om te zorgen voor een veilige en integere financiële sector, zijn fraudeonderzoeken naar gebeurtenissen. Voor dit soort onderzoek kunnen we bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie met klanten raadplegen, opgenomen telefoongesprekken beluisteren en medewerkers interviewen. Het kan voorkomen dat daarbij persoonsgegevens van klanten worden verwerkt. Evi kan bij de uitvoering van dit onderzoek gebruikmaken van derde partijen, zoals advocaten of forensisch accountants.
Evi mag voor dit doel persoonsgegevens verwerken omdat Evi verplicht is te zorgen voor een veilige en integere bedrijfsvoering en omdat het in het gerechtvaardigd belang is van haar klanten, de financiële sector, haar medewerkers en Evi als bedrijf.

e. Voor promotie en marketing
Activiteiten van Evi op het gebied van promotie en marketing bestaan uit het werven van nieuwe klanten en het bestendigen van de relatie met bestaande klanten.

Het werven van nieuwe klanten
Voor het werven van nieuwe klanten verwerkt Evi persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken uit externe bronnen en vergelijken die met persoonsgegevens van haar klanten. Evi verwerkt persoonsgegevens van potentiële klanten om binnen een redelijke termijn contact op te nemen. Evi vraagt op dat moment toestemming. Toestemming kan op ieder moment eenvoudig worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht; de gegevensverwerking tot het moment van intrekking is rechtmatig. Persoonsgegevens kan Evi met specifieke toestemming gebruiken om klanten bijvoorbeeld te informeren over producten en diensten of om nieuwsbrieven toe te sturen. Ook bewaren we persoonsgegevens voor korte tijd als de klant Evi heeft laten weten geen interesse te hebben in haar diensten. Daarmee kunnen we voorkomen dat Evi toch contact met de klant opneemt. In onderdeel 11 kan u lezen hoe lang Evi persoonsgegevens bewaart.

Het bestendigen van de relatie met bestaande klanten.
Met promotie en marketing probeert Evi klanten te wijzen op nieuwe producten en diensten om klanten beter van dienst te zijn. Dat doet Evi bijvoorbeeld met een commercial op televisie of een advertentie op sociale media. Maar dat doet Evi soms ook via een persoonlijke e-mail of met een telefoontje. Voor zulke marketingactiviteiten mag Evi persoonsgegevens verwerken, zoals persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, gegevens over producten en diensten en elektronische identificatiegegevens.
Evi heeft een bedrijfsbelang bij marketing en promotie, ze ondersteunen haar bedrijfsactiviteiten. Een klant kan om persoonlijke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit belang. In het onderdeel 8 kan u meer lezen over bezwaar maken.

f. Analyses en onderzoeken
Evi verwerkt persoonsgegevens voor analyses en onderzoeken. Deze analyses en onderzoeken hebben tot doel haar producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren en haar klanten beter van dienst te zijn.

Voor het ontwikkelen en verbeteren van producten/diensten en voor een betere klantbediening
Evi streeft ernaar om producten en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van haar klanten. Daarom ontwikkelt en verbetert Evi haar producten en diensten regelmatig. Om te bepalen hoe Evi dat het beste kan doen analyseert Evi het gebruik van producten en diensten. Waar dat mogelijk is gebruikt Evi daarbij geen persoonsgegevens of werkt het met geanonimiseerde gegevens. Als dat niet kan, gebruiken we persoonsgegevens die we van klanten hebben gekregen, zoals persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens en gegevens over producten en diensten. Evi kan hiermee profielen van haar klanten maken. Dit zijn geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens waarbij Evi aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van onze klanten evalueren, met name met de bedoeling om de economische situatie, persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, locatie van onze klanten te analyseren of te voorspellen. Ook gebruiken we algemene (statistische) gegevens uit externe bronnen, zoals openbare registers en openbare bronnen (internet, kranten). Evi mag persoonsgegevens verwerken voor dit doel omdat het in het belang van haar en de klant is om haar producten en diensten te verbeteren en haar klant beter van dienst te zijn. Klanten kunnen om persoonlijke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit belang. In het onderdeel 8 kan u meer lezen over bezwaar maken.
Evi verricht ook klantonderzoek door middel van enquêtes en interviews voor dit doel. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zoals persoonlijke identificatiegegevens en gegevens over producten en diensten. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming van de klant. Toestemming kan op ieder moment eenvoudig worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht; de gegevensverwerking tot het moment van intrekking is rechtmatig.

10. Verstrekt Evi persoonsgegevens aan derde partijen?

Evi kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Evi doet dit alleen als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om haar bedrijfsprocessen efficiënter te maken.

a. Uitvoering overeenkomst
Zo kan uw naam bijvoorbeeld doorgeven worden aan een buitenlandse instantie of belastingautoriteit in het kader van de voor ingevulde belastingaangifte.

b. Ondersteuning bedrijfsvoering
Ook schakelt Evi derde partijen in die haar ondersteunen in haar bedrijfsvoering en daarom voor haar persoonsgegevens verwerkt. Deze partijen heten verwerkers. Zo werkt Evi samen met een derde partij die namens Evi e-mails naar klanten verstuurt. Ook schakelen we weleens derde partijen in voor klantonderzoek. Met deze derde partijen maakt Evi afspraken om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens in voldoende mate zijn beschermd. Evi kiest deze derde partij pas na zorgvuldig onderzoek. Evi eist dat uw persoonsgegevens ook bij die derden veilig zijn. Evi mag persoonsgegevens aan derden verstrekken ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering omdat het in haar gerechtvaardigd belang is om haar bedrijfsvoering te optimaliseren.

11. Hoe lang bewaart Evi persoonsgegevens?

Evi hanteert termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens. Deze termijnen zijn opgenomen in de tabel in bijlage 2. Na het verstrijken van de genoemde bewaartermijnen worden persoonsgegevens vernietigd.

12. Verwerkt Evi ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens?

Deze gegevens worden zeer beperkt verwerkt binnen onze organisatie. Evi gaat zeer zorgvuldig om met bijzondere categorieën van persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens. Evi verwerkt alleen bijzondere categorieën van persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet, met uitdrukkelijke toestemming of als u ons dat vraagt of als u bijzondere persoonsgegevens in communicatie met ons op eigen initiatief openbaar maakt. Indien een klant toestemming heeft gegeven voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, kan deze toestemming op ieder moment worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht; de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van toestemming is rechtmatig.

13. Cookies

In ons cookiestatement leest u hoe Evi om gaat met uw persoonsgegevens die Evi verwerkt met cookies.

14. Heeft u vragen of klachten?

Voor algemene vragen of klachten in verband met dit Privacy Statement kan u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via compliance@vanlanschot.be. Als u vindt dat uw rechten door Evi zijn geschonden, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).
Met andere vragen kan u contact opnemen met Evi. U bereikt Evi op werkdagen van 8 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Bel: 0800 11 99 6
E-mail: info@evi.be

15. Waar kan ik meer informatie vinden over privacy?

Meer algemene informatie over privacy is te vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. (www.privacycommission.be).

Bijlage 1 Categorieën persoonsgegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden

Hieronder staan de categorieën van persoonsgegevens die Evi kunnen verwerken. In het Privacy Statement is uitgelegd waarvoor we deze persoonsgegevens mogelijk kunnen verwerken en op basis waarvan.

 

Categorie persoonsgegevens

Voorbeeld

Persoonlijke identificatiegegevens

Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, rijksregisternummer, fiscaal identificatienummer, identiteitskaartnummer, telefoonnummer, handtekening, klantnummer, rekeningnummer bij ons en andere fincanciële instelling

Persoonlijke kenmerken

Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, opleiding, kennis en ervaring in financiële sector, persoonlijke interesses, gezinssamenstelling

Elektronische identificatiegegevens

IP-adres, cookies, eID-kaart gegevens

Communicatiegegevens

Vastleggingen contacten via telefoon, e-mail, brief, vastleggingen van gesprekken over producten en diensten, vastleggingen van klachten en vragen

Financiële gegevens

Bankrekening, effectenportefeuille, saldi en transacties, inkomen, vermogen, informatie over herkomst vermogen, schulden

Gegevens over producten en diensten

Afgenomen producten en diensten, interesses in producten en diensten

Bijzondere persoonsgegevens

Gegevens genoemd in artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Overige persoonsgegevens

User-id en wachtwoord

Bijlage 2: Bewaartermijnen

Soort gegeven

Bewaartermijn

Persoonsgegevens met betrekking tot klant

Tien jaar na beëindiging relatie

Persoonsgegevens met betrekking tot beëindigde overeenkomsten (relatie met klant is niet beëindigd)

Tien jaar na beëindiging relevante overeenkomst(en)

Gegevens over uw geld en effectentransacties van evi producten en diensten

Tien jaar na beëindiging relatie

Persoonsgegevens van potentiële klant met wie nog geen contact is geweest

Zes maanden na verzameling

Persoonsgegevens van potentiële klanten die hebben aangegeven contact te willen hebben

Twee jaar na het laatste contactmoment

Contactgegevens van potentiële klanten die niet meer benaderd willen worden

Twee jaar na kennisgeving dat potentiële klant niet meer benaderd wil worden

Telefoongesprekken met (potentiële) klanten over de dienstverlening van Evi

Twee jaar na opname

De genoemde bewaartermijnen kunnen alleen worden verlengd, als na het verstrijken van deze bewaartermijn sprake is van een lopende klacht, procedure of (strafrechtelijk of toezichtrechtelijk) onderzoek met betrekking tot de (ex-)relatie. Op persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij derde partijen zijn dezelfde maximale bewaartermijnen van toepassing. In het cookiestatement van Evi vindt u de bewaartermijnen die worden gehanteerd door de verschillende cookies.