Beleggen met Evi

 • Keuze uit 5 beleggingsprofielen
 • Starten vanaf € 1.000
 • Gemakkelijk bijstorten vanaf € 50
 • Geen in- of uitstapkosten
Bepaal uw profiel

Balanced Portfolio

Beheervenootschap CADELAM - Fonds gedomicilieerd in België
Compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Waar bestaat deze belegging uit?

De Balanced Portfolio is een van de vijf profielfondsen die Evi aanbiedt. Dit fonds belegt in ruim een honderdtal verschillende posities in aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten. Een goed gespreide belegging dus!

Op basis van het beleggingsprofiel Neutraal gaat Evi de Balanced Portfolio adviseren. Alvorens in Balanced Portfolio te beleggen, raden wij u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de risico's die eraan verbonden zijn goed begrijpt.

Als Evi u deze belegging aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies moeten we beoordelen of de voorgenomen verrichting geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring met dit product, met uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en met uw financiële situatie.

Vermogensverdeling Balanced Portfolio

 

Dit fonds belegt in meerdere beleggingscategorieën. De verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën ziet u hieronder.

De ICB’s zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Is een Balanced Portfolio iets voor u?

Regioverdeling aandelen Balanced Portfolio

Spreiden is essentieel: het verlaagt het risico. De beleggingen worden wereldwijd gespreid en zijn dus niet alleen maar afhankelijk van de Europese beurzen.

Europa

44,5

Noord-Amerika

37,0

Japan

4,7

Azië

0,0

Emerging Markets

13,9

Overzicht van de behaalde rendementen

Rendement per kalenderjaar A DIS (in Euro)

Sinds startdatum +3,0% 19/11/2014 - 31/08/2020
Sinds begin dit jaar -2,9% 01/01/2020 - 31/08/2020
1 jaar +0,2% 31/08/2019 - 31/08/2020
3 jaar +2,7% 31/08/2017 - 31/08/2020
5 jaar +3,4% 31/08/2015 - 31/08/2020
10 jaar - 31/08/2010 - 31/08/2020

De rendementscijfers op deze fiche stemmen overeen met het globale rendement van de A distributieversie van het fonds, samengesteld uit dividenden, coupons en eventuele mee- en minwaarden. De rendementen houden rekening met de beheersvergoeding en de andere recurrente kosten maar niet met de instap-, uitstapkosten en beurstaksen. Voor perioden langer dan een jaar worden de rendementen berekend volgens de actuariële methode. Rendementen op kleiner dan of gelijk aan één jaar zijn cumulatieve rendementen. De rendementscijfers zijn gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen van de andere aandelenklassen zijn gratis verkrijgbaar in de kantoren van F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor.

Bron rendementen: F. Van Lanschot N.V. Belgisch bijkantoor.

Welke risico’s zijn verbonden aan dit fonds?

Risico- en opbrengstprofiel

 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: Het fonds kan beleggen in obligaties met een rating lager dan BBB- waardoor er een gemiddeld kredietrisico is.
 • Wisselkoersrisico: Het fonds kan een deel van zijn activa beleggen in instrumenten die noteren in een andere munt dan de euro.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Geniet bij Evi van lage kosten en taksen

Evi streeft ernaar om de kosten en taksen zo laag mogelijk te houden. Hieronder tonen we de totale kosten en taksen.

Overzicht van de kosten

In- en uitstapkosten € 0,00
Lopende kosten 1,46% (waarvan 1,23% beheervergoeding van het profielfonds)
Bewaarloon € 0,00
Adviesvergoeding € 0,00

Klik hier voor een voorbeeld.

Overzicht van de taksen

Beurstaks bij aan- en verkoop: geen
Roerende voorheffing op dividenden: 30%
Meerwaardetaks: geen

Beleggingsbeleid

Balanced Portfolio stelt zich tot doel de aandeelhouders een blootstelling aan de wereldwijde financiële markten te bieden door middel van een actief portefeuillebeheer. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in deelbewijzen van – al dan niet beursgenoteerde – instellingen voor collectieve beleggingen (ICB(E)’s), aandelen en obligaties, zonder enige geografische restrictie. Minimaal 30% en maximaal 75% van de netto-activa wordt belegd in: aandelen, beursgenoteerd vastgoed en indirecte investeringen in grondstoffen en edele metalen via ICB's (op voorwaarde dat de investeringen in deze ICB’s voldoen aan de Belgische wetgeving).

De beleggingen ondergaan een Socially Responsible Investing (SRI)-screening i.h.k.v. het verantwoord beleggingsproces dat wordt gevolgd. De basis van het verantwoord beleggingsproces wordt gevormd door twee belangrijke internationale raamwerken: de United Nations Global Compact (UNGC) en de Principles for Responsible Investment (PRI). Samen met de Guiding Principles on Business and Human Rights (HR) bevatten deze raamwerken de belangrijkste thema’s voor het verantwoord beleggingsproces. De genoemde raamwerken worden vervolgens vertaald naar meer dan 100 internationale verdragen en/of conventies. Het gaat hier bijvoorbeeld om internationale conventies over arbeidsrechten, de universele verklaring van de rechten van de mens, diverse conventies over klimaatverandering en biodiversiteit, anti-corruptieverdragen en internationale verdragen ten aanzien van (controversiële) wapens.

Vooraleer over te gaan tot een belegging, worden deze gescreend op mogelijke schendingen van deze verdragen en/of conventies. Voor deze toetsing wordt er gebruik gemaakt van een externe consultant (MSCI ESG Research) die zich baseert op openbaar beschikbare informatie (zoals persberichten en financiële verslagen). De resultaten van de screening worden op kwartaalbasis besproken in de ESG Council (ESG staat voor Environmental, Social And Governance), bestaande uit specialisten van F. van Lanschot Bankiers N.V., Nederland, aangevuld met externe specialisten. De beleggingen blijven na opname onderhevig aan deze screening. Wanneer op een gegeven moment een bedrijf niet langer voldoet aan de ESG-criteria, beslist de ESG Council op discretionaire wijze of dit bedrijf al dan niet uitgesloten wordt. De verantwoorde beleggingsaanpak is tweeledig. Enerzijds is de aanpak vooral gericht op engagement met bedrijven. Dit betekent dat er een dialoog aangegaan wordt met bedrijven om verbetering op vlak van duurzaamheidscriteria te bewerkstelligen. Bedrijven waarbij het engagementstraject werd doorlopen en waarbij niet de gewenste verbeteringen werden bekomen, kunnen uitgesloten worden. Deze beslissing wordt op discretionaire wijze genomen door de ESG Council. Daarnaast geldt er voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens een strikt uitsluitingsbeleid. Het betreft bedrijven die betrokken zijn bij de productie van: antipersoonsmijnen, kernkoppen, clustermunitie, chemische en biologische wapens. Voor de beleggingen in ICBE en AICB geldt, ongeacht of ze zelf al dan niet een eigen verantwoorde beleggingsaanpak (SRI screening) hanteren:

 • Er wordt niet belegd in ICBE en AICB die in bedrijven beleggen die uitgesloten zijn door de ESG Council

Lees deze informatie

 • Dit fonds is een compartiment van Van Lanschot Bevek dat een bevek is naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG ICBE
 • Deelbewijzen van klasse A: distributie (ISIN BE6272008853)
 • Looptijd: van onbeperkte duur.
 • Dit fonds is een distributiefonds en keert dus mogelijk jaarlijks een dividend uit (afhankelijk van de resultaten).
 • Lees de essentiële beleggers-informatie, de fact sheet en prospectus vooraleer de beslissing te nemen om te investeren.
 • De netto-inventariswaarde van de deelbewijzen zijn beschikbaar op de website van de Beama en worden ook dagelijks gepubliceerd in De Tijd.
 • Algemene voorwaarden
 • Informatie over klachten

Verstandige spreiding, actief beheer

Onze experten zorgen ervoor dat de vijf profielfondsen perfect op de vijf verschillende beleggingsprofielen is afgestemd. De profielfondsen worden samengesteld volgens de strenge selectie- en duurzaamheidsprincipes die Van Lanschot hanteert. En we volgen deze samenstelling dagelijks voor u op om tot een optimaal beleggingsresultaat te komen.

 • Actief portefeuillebeheer: U hoeft niet voortdurend in te spelen op aan- en verkoopopportuniteiten. Dat doen onze experts voor u. Onze experts beheren uw portefeuille zorgvuldig en sturen proactief bij - waar nodig.
 • Internationaal actief: U neemt deel aan de  wereldwijde financiële  markten.
 • Doordachte risicospreiding: Uw profielfonds is een gemengde Bevek-portefeuille. We beleggen in vijf grote blokken:
  1. aandelen: verdeeld over Europa, de VS, Japan, Azië en Emerging  markets
  2. obligaties: staatsobligaties, Inflation Linked- en bedrijfsobligaties
  3. onroerend goed: beursgenoteerd vastgoed
  4. grondstoffen en edelmetaal: indirecte investeringen via ICB's - op voorwaarde dat de investeringen in deze ICB's voldoen aan de Belgische wetgeving
  5. liquiditeiten

Afhankelijk advies

Op basis van het beleggingsprofiel van de cliënt, doet de bank een beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling gebeurt op afhankelijke wijze. Dit betekent dat één van de vijf beleggingsfondsen uit het aanbod van Evi wordt aangeboden. Het financieel en commercieel beheer van deze fondsen gebeurt door de bank. Omdat de aanbeveling altijd overeenstemt met het beleggingsprofiel, zal de bank de geschiktheid van de aanbeveling niet periodiek evalueren.

De bank kan in de toekomst het fondsenaanbod verder uitbreiden met andere financiële instrumenten. Uitgezonderd kleine niet-financiële tegemoetkomingen ontvangt de bank voor haar adviesverlening binnen Evi geen andere tegemoetkomingen van derden.

Vijf unieke beleggingsprofielen

Evi maakt het graag gemakkelijk: we hanteren vijf beleggingsprofielen en bieden voor elk beleggersprofiel een bijpassend profielfonds. Dat stellen we samen volgens de strenge selectie- en duurzaamheidsprincipes van Van Lanschot.

De vijf profielfondsen zijn per klant afgestemd op de persoonlijke situatie, risicobereidheid en doelstellingen voor de lange termijn. Onze online-analyse vormt hierin een leidraad. Ligt het beleggingsprofiel vast? Dan beleggen we alle beschikbare tegoeden automatisch volgens het gekozen profiel.

Op basis van het risicoprofiel gaat Evi een profielfonds adviseren. Alvorens in één van deze profielfondsen te beleggen, raden wij u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de risico's die eraan verbonden zijn goed begrijpt.
Als Evi u één van deze profielfondsen aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies moeten we beoordelen of de voorgenomen verrichting geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring met dit product, met uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en met uw financiële situatie.

Is een Balanced Portfolio iets voor u?