Algemeen Reglement Evi Sparen en Evi Beleggen

Versie van toepassing vanaf 15 september 2020.

De PDF-versie van het algemeen reglement vindt u hier.

1 Definities

1.1 Bank

Van Lanschot Kempen Wealth Management nv, Belgisch bijkantoor is gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei 50 en heeft als ondernemingsnummer 0873.296.641. Van Lanschot Kempen Wealth Management nv, Belgisch bijkantoor is een kredietinstelling. Het telefoonnummer is 03/286.80.00. Het email adres is info@evi.be

De Bank beschikt over een vergunning als kredietinstelling, toegekend door de bevoegde autoriteit, De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) met adres te 1017 ZN Amsterdam, Westeinde 1, en staat verder onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) met adres te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14 en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’) met adres te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14.

1.2 Cliënt

Een natuurlijk persoon die een Evi Spaarrekening en/of Evi Beleggingsrekening aanhoudt bij de Bank.

1.3 Beleggersrekening

Een bankrekening waarop beleggingsadvies wordt verstrekt en waarop transacties kunnen worden uitgevoerd in het kader van de dienst Evi Beleggen.

1.4 Evi Spaarrekening

De Evi Spaarrekening en Evi Getrouwheidsrekening, tenzij zij afzonderlijk genoemd worden. Op deze rekening kan de cliënt spaartegoeden aanhouden.

1.5. Algemeen Reglement

Onderhavig Algemeen Reglement dat de rechten en plichten vastlegt tussen de Cliënt en de Bank met betrekking tot de dienst Evi Sparen en Evi Beleggen. Dit Algemeen Reglement is niet van toepassing op andere bankdiensten die de Bank eventueel aan de Cliënt aanbiedt, met name in het kader van haar dienstverlening Private Banking. Op deze andere dienstverlening zijn specifieke algemene voorwaarden van toepassing, onder voorbehoud van een andersluidende bepaling in huidig Algemeen Reglement.

1.6. Tegenrekening

De Tegenrekening is een zichtrekening waarvan de Cliënt titularis is, en die wordt aangehouden bij de Bank of een andere Belgische kredietinstelling.

1.7. US Person

Een US Person is een inwoner (US resident) of onderdaan (US citizen) van de Verenigde Staten van Amerika, zoals bepaald door de US Internal Revenu Code, Title 26, Subtitle F, Chapter 79, Paragraph 7701. Zo is bijvoorbeeld een houder van een US Green Card eveneens een US Person. Een US Green Card is een United States Permanent Resident Card (USCIS Form I-551) of de eventuele vervanger daarvan.

De Bank kan deze definitie te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigen, bij voorbeeld wanneer de Amerikaanse wetgeving verandert.

1.8 SMS-code

De Bank verstuurt via een tekstbericht (sms) naar de persoonlijke GSM van de Cliënt TAN codes (‘Transaction Autorisation Number’) waarmee de Cliënt welbepaalde verrichtingen op de (beveiligde) Evi website dient goed te keuren.

Deze code wordt de Cliënt gratis bezorgd en kan slechts eenmaal gebruikt worden.

1.9. Beleggingsadvies

Beleggingsadvies is een gepersonaliseerde aanbeveling zoals gedefinieerd in het Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese Richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten.

1.10. Evi Secure Site

De beveiligde omgeving van de Evi internetsite, waar de Cliënt na inloggen zijn bankkuittreksels en zijn rapporten kan raadplegen alsook andere transacties kan uitvoeren zoals in het Algemeen Reglement beschreven.

1.11. Beleggingsfonds

Een compartiment van een bevek naar Belgisch recht of een gelijkaardige instelling van collectieve beleggingen naar buitenlands recht.

 

2 Voorwerp

2.1 Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Cliënt en de Bank met betrekking tot de Spaarrekening en Beleggingsrekening die de Cliënt bij de Bank aanhoudt.

Andere producten en diensten die de Bank aanbiedt, zijn niet door deze Algemene Voorwaarden geregeld. Wanneer de Cliënt zowel een Evi Spaarrekening of Evi Beleggingsrekening aanhoudt als andere diensten afneemt, wordt iedere dienst door het toepasselijke reglement beheerst, zonder uitzondering. Bepalingen, voorwaarden en tarieven van één dienst zijn niet van toepassing op de andere dienst.

Door het aankruisen van de betreffende checkbox op de Evi Sparen of Evi Beleggen website bij het aanvragen van de rekening geeft de Cliënt aan het Algemeen Reglement en alle bijlagen te hebben gelezen, het te begrijpen en het onverkort te aanvaarden. Het Algemeen Reglement kan op het moment van het aanvragen van de Evi Spaarrekening of Evi Beleggingsrekening, en ieder later moment, door de Cliënt worden gelezen en gedownload om het te bewaren.

2.2 Valuta

De Evi Spaarrekening en Evi Beleggingsrekening luiden enkel in euro.

 

3 Cliënt

Natuurlijke personen kunnen een Spaarrekening en Beleggingsrekening openen en Cliënt worden bij de Bank, onder volgende voorwaarden die samen moeten vervuld zijn:

 • Meerderjarig zijn.
 • Fiscaal inwoner zijn van België.
 • Een andere dan de Amerikaanse nationaliteit bezitten en niet onder de definitie vallen van “US Person”, voorzien in art 1.6. hierboven vermeld. Voor personen die meer dan één nationaliteit bezitten, mag één daarvan niet de Amerikaanse nationaliteit zijn.
 • In het bezit zijn van een geldige Belgische identiteits- of verblijfkaart.
 • Titularis zijn van een (zicht)rekening bij een andere Belgische kredietinstelling, met exact dezelfde tenaamstelling en adresgegevens (de ‘Tegenrekening’).
 • In het bezit zijn van een e-mailadres.
 • In het bezit zijn van een internettoegang.
 • In het bezit zijn van een gsm met een Belgisch of Nederlands nummer.
 • Niet het voorwerp uitmaken van een maatregel van welke aard ook die de volle beschikkingsbevoegdheid beperkt over de Spaarrekening of Beleggingsrekening op de manier zoals de Bank die aanbiedt.

Mits zij elk afzonderlijk aan voormelde voorwaarden voldoen, kunnen gehuwde en samenwonende personen (naast een individuele) een gezamenlijke Spaarrekening en Beleggingsrekening rekening openen (zie verder).

Deze definitie sluit dus o.a. uit:

 • Minderjarigen, al dan niet vertegenwoordigd door hun ouders.
 • Wettelijke vertegenwoordigers van natuurlijke personen zoals bij voorbeeld voogden.
 • Personen fiscaal inwoner van een ander land dan België.
 • Rechtspersonen en vennootschappen.
 • Onverdeeldheden, feitelijke verenigingen, maatschappen, groeperingen, onverdeelde erfboedels.
 • Naamlening of andere fiduciaire eigendomsverhouding, waarbij de titularis van een Beleggingsrekening niet de uiteindelijke begunstigde is van de gelden die op de Beleggingsrekening worden gestort. Uiteindelijke begunstigde wordt gedefinieerd door de Wet van 1993 en het KB van 2010 (beide zoals hierna gedefinieerd).

Verder worden US Persons uitgesloten van de mogelijkheid om een Spaarrekening of Beleggingsrekening te openen of aan te houden.

Iedere Cliënt is verplicht om dadelijk een wijziging mee te delen aan de Bank, wanneer hij door die wijziging niet langer aan de voorwaarden voldoet, bij voorbeeld bij verhuizing naar het buitenland. De Bank zal de passende maatregelen nemen, die kunnen inhouden dat de cliëntenrelatie wordt stopgezet.

De Bank heeft het recht zonder opzegtermijn de relatie met de Cliënt stop te zetten wanneer zij tot de vaststelling komt, al dan niet door een melding door de Cliënt zelf, dat de Cliënt niet (meer) aan de voorwaarden voldoet.

 

4 Opening Beleggingsrekening

Om Cliënt te worden en een Beleggingsrekening te openen, moet de Cliënt volgende procedure doorlopen:

4.1. Cliënt beschikt nog niet over een Evi spaarrekening of een Evi getrouwheidsrekening.

Stap 1:

De Cliënt vult de vragenlijst in waarin wordt gepeild naar zijn beleggingsdoelstellingen, zijn financiële kennis en ervaring en zijn financiële situatie. De Cliënt verbindt er zich toe het online formulier waarheidsgetrouw en volledig te willen vervolledigen. Wanneer de rekening wordt geopend door 2 personen, verbinden zij zich er toe de vragenlijst in te vullen volgens hun gemeenschappelijke situatie en doelstellingen.

Op basis van de antwoorden van deze vragenlijst beveelt de Bank een beleggersprofiel aan voor dat volgens haar voor de Cliënt geschikt is.

De Cliënt kan dit voorgesteld beleggersprofiel aanvaarden, of er van afwijken. Op basis van deze keuze wordt het door de Cliënt gekozen beleggersprofiel vastgesteld.

Stap 2:

De Cliënt vult het identificatieformulier in. De gegevens stemmen exact overeen met de identiteitsgegevens zoals ze op zijn Belgische identiteitskaart voorkomen.

De Cliënt dient vervolgens zijn persoonlijke gsm-nummer te authentificeren door het ondertekenen met een naar de gsm van de Cliënt verstuurde sms-code.

De Cliënt voegt bij het online formulier een duidelijke scan of foto van zijn Belgische identiteitskaart, recto verso. Het is mogelijk om deze scan of foto later in het openingsproces toe te voegen dan wel een papieren kopie per post te versturen naar de Bank.

Samen met de aanvraag tot opening van de Beleggingsrekening, houdt de aanvraag in dat voor de Cliënt een Evi Spaarrekening wordt geopend die aan de Beleggingsrekening is gekoppeld.

De Bank geeft vervolgens het advies om in een beleggingsfonds te beleggen dat wordt benoemd.

Nadat het gekozen beleggersprofiel is vastgesteld, neemt de Cliënt kennis van huidig algemeen reglement, de essentiële beleggersinformatie, de essentiële spaardersinformatie, het prospectus, jaar- en halfjaarverslag en de informatiefiche. Hij erkent deze gelezen te hebben en hij keurt ze goed. 

Stap 3:

De Cliënt zal gevraagd worden om een betaling uit te voeren vanaf zijn Tegenrekening naar zijn Beleggingsrekening.

De Cliënt is (co-)titularis en uiteindelijke begunstigde van deze Tegenrekening en de (co-)titularis van de Tegenrekening heeft exact dezelfde naam en adresgegevens als de naam en het adres die de Cliënt heeft ingevuld in het online formulier, en exact dezelfde naam als voorkomt op zijn identiteitskaart.

De scan of foto van de identiteitskaart (stap 2) kan naar keuze van de Cliënt vervangen worden door het inloggen met zijn elektronische Belgische identiteitskaart. Dit houdt in dat de Cliënt beschikt over een kaartlezer en dat hij de pincode van zijn identiteitskaart kent. Indien de Cliënt de pin- en/of pukcode van zijn kaart niet meer kent, dient hij contact op te nemen met de bevolkingsdienst van zijn woonplaats. Een nieuwe pincode (en pukcode) kan eveneens aangevraagd worden via het internet via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, algemene directie instellingen en bevolking (http://www.ibz.rrn.fgov.be/).

Nadat de Cliënt bovenstaande stappen heeft uitgevoerd, dient hij zijn akkoord te geven voor het aanvragen van een Beleggingsrekening door het aanklikken van het elektronisch veld ‘rekening openen’, en wordt zijn aanvraag in behandeling genomen.

Stap 4:

De Bank beoordeelt de aanvraag en beslist vervolgens discretionair de Cliënt te accepteren. Dit betekent o.m. dat het meedelen van inloggegevens tijdens de vorige stappen niet impliceren dat de aanvraag reeds is aanvaard.

Tijdens de duur van de behandeling van de aanvraag, is de rekening geblokkeerd

 • In debet (geen uitgaande betalingen mogelijk) en credit (geen binnenkomende betaling mogelijk) wat betekent dat de Cliënt geen geld kan overschrijven naar de Beleggingsrekening, tenzij van zijn Tegenrekening.
 • Wanneer na verificatie van de eerste betaling blijkt dat de Tegenrekening exact dezelfde tenaamstelling en adresgegevens draagt als de Beleggingsrekening, wordt de credit blokkade opgeheven.
 • Wanneer na verificatie van de identiteitsgegevens en andere controles, o.a. op volledigheid van de aanvraag, blijkt dat die exact dezelfde naam draagt als de Beleggingsrekening, wordt de debet blokkade opgeheven. Wanneer de Bank vaststelt dat het dossier onvolledig is, staat het haar vrij de aanvraag zonder gevolg af te sluiten.

4.2. Cliënt beschikt over een Evi spaarrekening en/of een Evi getrouwheidsrekening.

De Cliënt vult de vragenlijst in waarin wordt gepeild naar zijn beleggingsdoelstellingen, zijn financiële kennis en ervaring en zijn financiële situatie. De Cliënt verbindt er zich toe het online formulier waarheidsgetrouw en volledig te willen vervolledigen. Wanneer de rekening wordt geopend door 2 personen, verbinden zij zich er toe de vragenlijst in te vullen volgens hun gemeenschappelijke situatie en doelstellingen.

Op basis van de antwoorden van deze vragenlijst stelt de Bank een beleggersprofiel voor dat volgens haar voor de Cliënt geschikt is.

De Cliënt kan dit voorgesteld beleggersprofiel aanvaarden, of er van afwijken. Op basis van deze keuze wordt het door de Cliënt gekozen beleggersprofiel vastgesteld.

De Bank geeft het advies om in een beleggingsfondsen te beleggen dat wordt benoemd.

Nadat het gekozen beleggersprofiel is vastgesteld, neemt de Cliënt kennis van huidig algemeen reglement, de essentiële beleggersinformatie, de essentiële spaardersinformatie, het prospectus, jaar- en halfjaarverslag en de informatiefiche. Hij erkent deze gelezen te hebben en hij keurt ze goed.

 

5 Opening van een Evi Spaarrekening of Evi Getrouwheidsrekening

Om Cliënt te worden en een Evi-rekening te openen, moet de Cliënt volgende procedure doorlopen:

Stap 1:

De Cliënt wordt gevraagd het online formulier op de Evi website om Cliënt te worden waarheidsgetrouw en volledig te willen vervolledigen. In dit formulier identificeert de Cliënt zichzelf. De gegevens stemmen exact overeen met de identiteitsgegevens zoals ze op zijn Belgische identiteitskaart voorkomen.

De Cliënt dient vervolgens zijn persoonlijke gsm te authentificeren door het ondertekenen met een naar de gsm van de Cliënt verstuurde sms-code.

De Cliënt voegt bij het online formulier een duidelijke scan of foto van zijn Belgische identiteits- of verblijfskaart, recto verso. Het is mogelijk om deze scan of foto later in het openingsproces toe te voegen dan wel een papieren kopie per post te versturen naar de Bank.

Stap 2:

De Cliënt zal gevraagd worden om een betaling uit te voeren vanaf zijn Tegenrekening naar zijn Evi-rekening.

De Cliënt is (co-)titularis en uiteindelijke begunstigde van deze Tegenrekening, waarvan de titularis exact dezelfde naam en adresgegevens draagt als de naam en het adres die de Cliënt heeft ingevuld in het online formulier en exact dezelfde naam als voorkomt op zijn identiteitskaart.

De scan of foto van de identiteitskaart (stap 1) kan naar keuze van de Cliënt vervangen worden door het inloggen met zijn elektronische Belgische identiteitskaart. Dit houdt in dat de Cliënt beschikt over een kaartlezer en dat hij de pincode van zijn identiteitskaart kent. Indien de Cliënt de pin- en/of pukcode van zijn kaart niet meer kent, dient hij contact op te nemen met de bevolkingsdienst van zijn woonplaats. Een nieuwe pincode (en pukcode) kan eveneens aangevraagd worden via het internet via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, algemene directie instellingen en bevolking (http://www.ibz.rrn.fgov.be/).

Nadat de Cliënt bovenstaande stappen heeft uitgevoerd, dient hij zijn akkoord te geven voor het aanvragen van een Evi-rekening door het aanklikken van het elektronisch veld ‘rekening openen’, en wordt zijn aanvraag in behandeling genomen.

Stap 3:

De Bank beoordeelt de aanvraag en beslist vervolgens discretionair de Cliënt te accepteren. Dit betekent o.m.

dat het meedelen van inloggegevens tijdens Stap 1 en 2 niet impliceert dat de aanvraag reeds is aanvaard.

Tijdens de duur van de behandeling van de aanvraag, is de rekening geblokkeerd

 • In debet (geen uitgaande betalingen mogelijk) en credit (geen binnenkomende betaling mogelijk) wat betekent dat de Cliënt geen geld kan overschrijven naar de Evi-rekening, tenzij van zijn Tegenrekening.
 • Wanneer na verificatie van de eerste betaling blijkt dat de Tegenrekening exact dezelfde tenaamstelling en adresgegevens draagt als de Evi-rekening, wordt de credit blokkade opgeheven.
 • Wanneer na verificatie van de identiteitsgegevens en andere controles, o.a. op volledigheid van de aanvraag, blijkt dat die exact dezelfde naam draagt als de Evi-rekening, wordt de debet blokkade opgeheven.

Wanneer de Bank vaststelt dat het dossier onvolledig is, staat het haar vrij de aanvraag zonder gevolg af te sluiten.

 

6 Klantenonderzoek

De identificatie en verificatie hebben tot doel de wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bepaald in:

 • de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (de Witwaswet), alsook
 • de regelgeving tot verdere uitvoering van de Witwaswet.

In dit verband bevestigt de Cliënt dat het vermogen dat hij op zijn Spaarrekening of Beleggingsrekening aanhoudt een legale oorsprong heeft en niet gebruikt wordt in het kader van witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Cliënt bevestigt de enige begunstigde te zijn van dit vermogen.

In het kader van de behandeling van de aanvraag, en op enig moment daarna, is de Bank gerechtigd bijkomende vragen te stellen en bijkomende bewijsstukken (bv. documentatie ter staving van de legale herkomst van het vermogen) op te vragen van de Cliënt in het kader van haar identificatie- en verificatieplicht, en in het kader van haar anti-witwasverplichtingen. De Bank beoordeelt eenzijdig welke vragen en bewijsstukken zij nodig heeft, en zij is niet verplicht hierover verantwoording af te leggen of het akkoord van de Cliënt te bekomen.

De Cliënt verbindt er zich toe deze vragen zo snel als mogelijk waarheidsgetrouw te beantwoorden. De Bank heeft het recht een passend gevolg (bv. opschorting van uitvoering van transacties, beëindiging van de relatie, enz.) te geven wanneer de Cliënt weigert om de bijkomende vragen te beantwoorden.

De Cliënt machtigt de Bank om verstrekte gegevens te verifiëren aan de hand van al dan niet betalende, publiek toegankelijke informatiebronnen.

 

7 Wijziging van de persoonsgegevens

De Cliënt verbindt er zich toe om zonder verwijl iedere wijziging van de gegevens die hij via het online formulier heeft vermeld, via de Evi Secure Site te melden.

Bij gebrek aan onmiddellijke melding van wijzigingen van de gegevens door de Cliënt, is de Bank niet aansprakelijk voor schade geleden door de Cliënt of door derden.

De Bank kan de Cliënt aansprakelijk stellen voor de schade die zij zelf zou lijden wanneer de Cliënt nalaat een wijziging van persoonsgegevens te melden.

Wijzigingen die voor gevolg hebben dat de Cliënt niet langer voldoet aan de voorwaarden om een Evi Spaarrekening of Evi Beleggersrekening aan te houden kunnen voor gevolg hebben dat de Evi Spaarrekening of Evi Beleggersrekening door de bank wordt afgesloten (bij voorbeeld verhuizing naar het buitenland).

 

8 Sluiten rekening

 

8.1 Op initiatief van de Cliënt

De Cliënt heeft het recht om zijn Evi Spaarrekening of Evi Beleggingsrekening te sluiten. Daartoe geeft hij een schriftelijke, ondertekende opdracht aan de Bank. Voor de Evi Beleggingsrekening houdt deze opdracht tevens de opdracht in om de Beleggingsfondsen in portefeuille onmiddellijk te verkopen en vervolgens het saldo van de Beleggingsrekening over te schrijven naar de Tegenrekening.

De Cliënt heeft eveneens het recht om de deelbewijzen van het beleggingsfonds naar een andere bank van zijn keuze te laten overschrijven. In dat geval wendt hij zich tot de helpdesk van Evi voor praktische begeleiding in dit proces.

Bij de opdracht tot sluiten van de rekening of het overschrijven van een deel of alle deelbewijzen van het beleggingsfonds behoudt de Bank zich het recht voor alle taksen en belastingen aan te rekenen en te debiteren, dan wel een bedrag te reserveren voor op dat moment verschuldigde taksen en belastingen, waarvan de hoogte van het bedrag nog niet (volledig) vaststaat.

Het aanhouden van een nulsaldo op de rekening heeft niet voor gevolg dat de Beleggingsrekening wordt gesloten.

8.2 Op initiatief van de Bank

De Evi Spaarrekening en Evi Getrouwheidsrekening hebben een looptijd van onbepaalde duur. De Bank heeft niettemin het recht om een Evi Spaarrekening of Evi Getrouwheidsrekening op te zeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

De Cliënt zal schriftelijk via een bericht in de inbox op de Evi secure site en/of via e-mail van de opzeg in kennis gesteld worden.

Na het einde van de opzeggingstermijn zal de Bank, zonder tussenkomst van de Cliënt, de gelden automatisch overschrijven naar de Tegenrekening van de Cliënt. De Bank zal vervolgens de Evi Spaarrekening en Evi Getrouwheidsrekening afsluiten.

De Bank heeft het recht om een Evi Beleggingsrekening op te zeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen. De Cliënt zal schriftelijk via een bericht in de inbox op de Evi secure site en/of via e-mail van de opzeg in kennis gesteld worden. De praktische modaliteiten van de opzeg zullen op dat moment worden meegedeeld

 

9 Meerhoofdige rekeningen

De Bank biedt geen meerhoofdige rekeningen aan, tenzij aan twee personen die op hetzelfde adres wonen, mits zij elk afzonderlijk voldoen aan de voorwaarden van artikel 3

Cliënten-echtgenoten verklaren aan de Bank ieder afzonderlijk de volledige beschikkingsbevoegdheid te hebben over de gelden die zij van en naar de Beleggingsrekening overschrijven, conform de bepalingen van hun huwelijksstelsel. Cliënten-echtgenoten ontslaan de Bank van de verplichting na te gaan of zij daadwerkelijk de bepalingen van hun huwelijksstelsel naleven. Alleen zij zijn aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de schending van hun huwelijksstelsel.

Cliënten-samenwoners die niet gehuwd zijn verklaren aan de Bank in wederzijds akkoord ieder afzonderlijk de vrije beschikking te hebben over de gelden die zij van en naar de Beleggingsrekening overschrijven, conform de afspraken die zij hierover met elkaar hebben gemaakt.

De cliënten-echtgenoten en cliënten-samenwoners worden door bovenstaande geacht ieder schuldeiser en schuldenaar te zijn van de rechten en verplichtingen van een Cliënt tegenover de bank. Ieder van beide titularissen kan onbeperkt alleen handelen, waarbij de andere echtgenoot of samenwoner gebonden is door de handeling van de eerste echtgenoot of samenwoner.

Anderzijds is iedere communicatie, mededeling en handeling van de Bank tegenover één van de echtgenoten of samenwoners een communicatie, mededeling en handeling tegenover de andere echtgenoot of samenwoner.

Echtgenoten en samenwoners verbinden er zich toe de nodige stappen te ondernemen om de andere echtgenoot of samenwoners onverwijld op de hoogte te stellen van deze communicatie, mededeling en handeling.

Het is voor echtgenoten en samenwoners niet mogelijk een uitzondering te maken op de principes van dit artikel en de Bank heeft het recht de rekening af te sluiten als zij vaststelt dat één van beide echtgenoten of samenwoners niet langer met deze bepaling instemt.

 

10 Permanente aankoopopdracht Evi Beleggersrekening

Door het openen van een Evi Beleggingsrekening en het accepteren van huidig reglement, geeft de Cliënt aan de Bank de opdracht om het saldo van zijn Beleggersrekening dat een bepaald minimum overstijgt, te beleggen in het fonds dat aan hem is geadviseerd als geschikt voor het risicoprofiel dat is gekozen. Meer informatie is beschikbaar op evi.be.

Deze permanente opdracht zal iedere bankwerkdag worden uitgevoerd op basis van het saldo van de Evi Beleggersrekening om 12:00 uur.

Bij de opening van de Evi Beleggingsrekening bedraagt het minimumsaldo voor de eerste belegging € 1.000. 

11 Verkoopopdracht Evi Beleggersrekening

De Cliënt kan op ieder moment een verkoopopdracht van (een deel) van zijn Beleggingsfondsen geven. De opbrengst van de verkoop wordt op de Evi Spaarrekening of op een andere Evi Beleggingsrekening van de Cliënt gestort.

 

12 Gsm en e-mailadres

Bij het openen van de Evi Spaarrekening of Evi Beleggingsrekening moet de Cliënt zijn persoonlijk gsm-nummer en e-mailadres opgeven. De Cliënt verklaart dat zowel het gsm-nummer als het e-mailadres persoonlijk aan hem toebehoren, en voldoende zijn beveiligd met paswoorden om toegang en misbruik door derden te voorkomen.

Het gsm-nummer moet een Belgisch of Nederlands nummer zijn, d.i. toegekend door een operator met een Belgische of Nederlandse licentie.

De Cliënt brengt de Bank onmiddellijk op de hoogte wanneer hij een vermoeden heeft dat derden toegang hebben tot zijn gsm-nummer en/of e-mailadres.

De Cliënt kan zijn gsm-nummer en zijn e-mailadres wijzigen via de beveiligde Evi-website. Indien een wijziging om eender welke reden via de beveiligde Evi-website niet mogelijk is, verbindt de Cliënt zich ertoe contact op te nemen met de Bank via de contactgegevens vermeld op de Evi-website.

 

13 Beleggingsadvies Evi Beleggen

Op basis van het gekozen beleggingsprofiel van de Cliënt, zal de Bank een beleggingsadvies verstrekken. Dit beleggingsadvies gebeurt op afhankelijke wijze en zal slaan op één van de vijf Beleggingsfondsen waarover de Bank het financieel en commercieel beheer voert en die de Bank momenteel aanbiedt binnen de dienstverlening Evi Beleggen.

Op termijn kan de Bank besluiten het aanbod verder uit te breiden tot andere van financiële instrumenten dan de fondsen die momenteel worden aangeboden.

De Bank zal de Cliënt een geschiktheidsverklaring overmaken waarin het verleend advies zal worden gespecificeerd alsook waarom de Bank dit advies geschikt vindt voor de Cliënt.  Omwille van de gebruikte techniek van communicatie op afstand die het vooraf verstrekken van de geschiktheidsverklaring belet, stemt de Cliënt in met de ontvangst van deze geschiktheidsverklaring na de transactie.

Het beleggingsadvies van de Bank heeft een ad hoc karakter. Na het vastleggen van het beleggingsprofiel zullen alle beschikbare tegoeden automatisch worden belegd overeenkomstig dit beleggersprofiel. De Bank is verder niet gehouden om, na de initiële aankoop, te beoordelen of het beleggingsfonds geschikt blijft.

De KIID en de prospectus van het geadviseerde Beleggingsfonds is steeds te raadplegen via de Evi Secure Site.

De Cliënt erkent te zijn geïnformeerd via de website www.evi.be over de te verwachten kosten van zijn Evi Beleggersrekening.

De Bank kan eveneens besluiten het beleggingsadvies via andere commerciële kanalen dan Evi beleggen aan te bieden. Het voor de Cliënt bekomen beleggingsprofiel en de geschiktheidsverklaring blijven onveranderd van toepassing wanneer de bank opteert voor een ander kanaal. 

 

14 Bankuittreksels, rapportering

De Cliënt kan op de Evi Secure Site volgende gegevens raadplegen.

 • Stand van de Evi Spaarrekening.
 • Verrichtingen op de Evi Spaarrekening.
 • Waarde van de van Evi Beleggingsrekening.
 • Verrichtingen op de van Evi Beleggingsrekening.
 • Huidig portefeuille-overzicht van Evi Beleggingsrekening.
 • Laatste portefeuille-overzicht per einde kwartaal van Evi Beleggingsrekening.

De Cliënt verbindt er zich toe regelmatig zijn rekeninguittreksels en portefeuille-overzichten te consulteren, en zo nodig onverwijld fouten aan de Bank te melden.

Rekeninguittreksels en portefeuille-overzichten die niet worden betwist binnen een periode van 15 werkdagen nadat ze beschikbaar zijn gesteld, worden geacht door de Cliënt geaccepteerd te zijn.

Eénmaal per jaar, in de maand januari, zal de Bank een portefeuille-overzicht, met betrekking tot het voorafgaande jaar, aan de Cliënt bezorgen via de portal. Dit overzicht zal met name het rendement en de kosten en lasten van het voorafgaande jaar en de waarde op het einde van het jaar tonen.

 

15 Taalgebruik

Alle correspondentie tussen de Bank en de Cliënt, in welke vorm ook, gebeurt in het Nederlands of het Frans, naar keuze van de Cliënt zoals opgegeven tijdens het openingsproces. 

De bank legt de taalvoorkeur (Nederlands of Frans) van de cliënt vast en stemt haar communicatie hierop af.

Wanneer de Cliënt documenten voorlegt in een andere taal dan het Frans of het Nederlands, kan de Bank verzoeken daarvan een beëdigde vertaling te bezorgen. De Cliënt verbindt er zich toe deze beëdigde vertaling op eigen kosten te bekomen. Tot die tijd wordt het oorspronkelijk document niet in behandeling genomen.

 

16 Privacy

Voor een uiteenzetting van onze privacy bepalingen, wordt verwezen naar het privacy statement op de Evi-website.


De Cliënt erkent dit statement gelezen en goedgekeurd te hebben.

17 Cookies

De Beleggingsrekening website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te optimaliseren en voor doeleinden verduidelijkt in het privacy statement onderaan op de hoofdpagina van de Evi-website.

 

18 Handtekening

De Bank en de Cliënt komen overeen om gebruik te maken van een elektronische handtekening om het bewijs te leveren van hun overeenkomst, conform de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, de elektronisch aangetekende zending en certificatiediensten.

Zo zal het bewijs van alle verrichtingen in het kader van de aanvraag voor een Evi Spaarrekening of een Evi Beleggingsrekening en alle latere verrichtingen op de beveiligde Evi-website plaatsvinden geleverd worden door middel van:

 • De ondertekening met een elektronische identiteitskaart;
 • De autorisatie met een sms-code; en
 • Het aanklikken van een elektronisch veld op de (beveiligde) Evi-website.

Tekstberichten die worden verstuurd van en naar het opgegeven persoonlijk gsm-nummer en e-mailadres, hebben voor de Cliënt en de Bank dezelfde bewijs- en rechtskracht als een geschreven en ondertekend document.

Niettegenstaande de vorige paragraaf kan de Bank op ieder moment en naar eigen inzicht vragen dat de Cliënt een specimen van zijn handgeschreven handtekening deponeert, op een wijze en binnen een termijn die zij bepaalt.

 

19 Geheimhouding

Overeenkomstig de algemeen geldende bankgebruiken, verschaft de Bank aan derden geen inlichtingen betreffende haar verrichtingen met een Cliënt, tenzij met diens uitdrukkelijke instemming of wanneer ze daartoe wettelijk is verplicht.

De Cliënt gaat ermee akkoord dat alle inlichtingen die op hem betrekking hebben, vereist voor de goede uitvoering van zijn onderrichtingen, in één of meer databanken worden opgeslagen.

Behoudens bedrog en zware fout, kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele schending van haar geheimhoudingsplicht, die voortvloeit uit het bedrieglijk gebruik van de databanken door een derde.

 

20 Communicatie

20.1 Communicatiemiddelen

De partijen maken gebruik van volgende communicatiemiddelen:

 • E-mail berichten verstuurd aan het e-mailadres dat de Cliënt heeft opgegeven bij de aanvraag opening Beleggingsrekening of zoals gewijzigd op een later moment;
 • Berichten verstuurd naar de Inbox van de Evi Secure Site van de Cliënt;
 • Berichten verstuurd per sms naar het gsm-nummer dat de Cliënt heeft opgegeven bij de aanvraag opening Beleggingsrekening of zoals gewijzigd op een later moment;
 • Berichten geplaatst op de Evi-website of de Evi Secure Site;
 • Brieven per post verstuurd naar het adres dat de Cliënt heeft opgegeven bij de aanvraag opening Beleggingsrekening;
 • Telefoon (vast of mobiel);
 • Andere sociale media kanalen, op voorwaarde dat de Cliënt dit uitdrukkelijk heeft opgegeven.

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen en gelezen op de dag van verzending. De Cliënt verbindt er zich toe regelmatig via het internet in te loggen op zijn Beleggingsrekening om zijn berichten die langs deze weg zijn verzonden, te lezen.

Berichten per post worden verstuurd op risico en kosten van de Cliënt, tenzij de wet anders bepaalt.

20.2 Wettelijk te verstrekken informatie

Wettelijk te verstrekken informatie zal aan de Cliënt bezorgd worden op elektronische wijze, indien de Cliënt hiermee uitdrukkelijk instemt..

De Bank zal deze informatie in dat geval via de Evi-website of via de Inbox van de Evi Secure Site van de Cliënt verstrekken.  Voormelde elektronische informatieverstrekking kan derhalve enkel plaatsvinden ingeval de Cliënt aan de Bank een geldig e-mailadres heeft meegedeeld bij het openen van de rekening (of op enig later moment). 

De Cliënt bevestigt dat voormelde elektronische informatieverstrekking hem behoorlijk inlicht en hem verbindt zoals schriftelijke informatieverstrekking.

De Cliënt doet afstand van zijn recht om alsnog de afgifte op een andere duurzame drager te vragen, in de mate dat de wet dit toestaat.

De Cliënt verbindt er zich toe om

 • de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat zijn e-mailadres en gsm niet misbruikt worden door derden. De Cliënt is verantwoordelijk voor schade die hij of de Bank zou leiden door misbruik van zijn e-mail of gsm.
 • andere personen geen toegang te geven tot zijn e-mailadres of gsm toestel.

De Bank heeft het recht om de communicatiemiddelen zoals hiervoor beschreven te wijzigen onder andere omwille van de veiligheid.

20.3 Bewaren van communicatie

De Bank heeft het recht om alle communicatie tussen de Cliënt en (de medewerkers van) van de Bank, met name maar niet beperkt tot e-mail, vaste of mobiel telefonie, communicatie via sociale media, op te nemen en te bewaren, ongeacht wie van beide partijen de communicatie initialiseert.  De opname en bewaring van de communicatie gebeurt met het oog op het beslechten van betwistingen omtrent de woorden van partijen, bijvoorbeeld bij orderdoorgave.  De opnames alsook de gegevens die op deze wijze kunnen worden verzameld, worden door de Bank bewaard gedurende een periode die zij noodzakelijk acht.  De opnames en gegevens worden niet met derden uitgewisseld dan in de gevallen waar daartoe een wettelijke verplichting bestaat.  De Cliënt gaat ermee akkoord dat zijn communicatie opgenomen en bewaard wordt. De betwiste communicatie wordt niet beluisterd of gelezen dan onder toezicht van een medewerker van de Compliance afdeling of de Compliance Officer.

De Cliënt heeft het recht om een kopie van de tussen partijen gevoerde communicatie met betrekking tot belegginstransacties – tot vijf jaar na datum – op te vragen. Om dit recht uit te oefenen dient de Cliënt een verzoek te richten vanaf het e-mailadres dat door de Cliënt wordt gebruikt in zijn communicatie met de Bank aan info@evi.be, met de vermelding van de reden van opvraging. De Bank kan de Cliënt verzoeken de aanvraag schriftelijk te bevestigen en/of zijn identiteit te bewijzen.

 

21 Overschrijvingen

Zodra een eerste betaling van de Tegenrekening is ontvangen, kunnen overschrijvingen naar een Beleggingsrekening gebeuren in euro vanaf eender welke andere bankrekening uit een SEPA-land. De Cliënt kan vanuit een Beleggingsrekening enkel overschrijvingen uitvoeren naar zijn Evi spaarrekening of naar een andere Beleggingsrekening waarvan hij(zij) (mede) titularis is (zijn).

22 Betaling coupons

Uitbetaling van coupons van de Beleggingsfondsen, gebeurt op de Evi Beleggingsrekening, na aftrek van de toepasselijke belastingen en zonder kosten.

23 Kosten

Het openen, aanhouden en afsluiten van een Evi Spaarrekening is gratis.

Het aanhouden en sluiten van een Beleggingsrekening is gratis.

Een aantal bijzondere verrichtingen die buiten het normaal beheer van de Evi spaarrekening of Evi beleggingsrekening vallen, zijn getarifeerd volgens de opgave in de Essentiële Spaardersinformatie. Dit document kan op de Evi-website geconsulteerd en gedownload worden.

Het betreft onder andere het afhandelen van een echtscheidings- of overlijdensdossier, het gevolg geven aan beslagen en onderzoeken door publieke overheden en gerecht.

Kosten en vergoeding worden steeds afgerekend in Euro.

24 Voordelen door de Bank ontvangen

Behoudens kleine niet-geldelijke voordelen, ontvangt de Bank bij de dienst EVI Beleggen geen inducements en ristorno’s van derden voor het aanbieden van financiële instrumenten.

Volgende vergoedingen kunnen worden beschouwd als klein niet-geldelijk voordeel: informatie of documentatie over financiële instrumenten of diensten, promotiemateriaal, seminaries, conferenties, trainingen, eten en drinken tijdens deze seminaries, conferenties en trainingen.

25 Veiligheidsmaatregelen

De Cliënt dient in het kader van het gebruik van een Beleggingsrekening in het bijzonder volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

 

25.1 Gebruikersnaam, gsm en e-mailadres

Zodra de Cliënt een goede reden heeft om aan te nemen dat de veiligheid van zijn gebruikersnaam, zijn persoonlijke gsm of zijn e-mailadres niet meer zeker is, stelt hij de Bank hiervan onmiddellijk op de hoogte via de contactgegevens vermeld op de Evi-website.

Van een goede reden is in ieder geval sprake indien de Cliënt:

 • merkt dat hij zijn gsm mist, ongeacht of hij weet dat het toestel verloren of gestolen is;
 • merkt dat één of meer verrichtingen hebben plaatsgevonden zonder zijn autorisatie; of
 • weet of vermoedt dat een derde zijn gebruikersnaam kent of heeft gezien en/of toegang heeft tot zijn gsm;
 • weet of vermoedt dat een derde het paswoord van zijn e-mailadres kent of heeft gezien.

Onder derde wordt ook de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende, de kinderen, familie, vrienden, huisgenoten, gemachtigden van de Cliënt en medewerkers van de Bank verstaan.

 

25.2 Sms-code

Een naar de Cliënt verstuurde sms-code kan slechts eenmaal gebruikt worden.

De rekening van de Cliënt zal geblokkeerd worden wanneer bij een verrichting drie maal een andere code dan de door de Bank verstuurde sms-code wordt ingegeven.

 

26 Classificatie van de Cliënt

Voor de Evi Beleggingsrekening beschouwt de Bank de Cliënt als een niet-professionele belegger in de zin van MiFID. De Cliënt geniet hierbij van de meest verregaande wettelijke bescherming. Van deze classificatie kan niet worden afgeweken.

 

27 Klachten

De Cliënt heeft het recht een klacht in te dienen omtrent het gebruik van de Evi Spaarrekening of Beleggingsrekening. Deze Klacht wordt ingediend via e-mail, vanaf het e-mailadres dat de Cliënt heeft opgegeven bij de opening van de Beleggingsrekening en gericht aan info@evi.be.

Een klacht moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen nadat het feit dat aanleiding geeft tot de klacht zich heeft voorgedaan.

De Bank zal binnen de vijf bankwerkdagen de klacht behandelen.

Indien deze termijn te kort is, meldt de Bank binnen de 5 bankwerkdagen via antwoordmail ontvangst van de klacht met aanduiding van de termijn binnen dewelke zij de klacht zal behandelen. Deze termijn bedraagt niet meer dan dertig bankwerkdagen.

Indien de afwikkeling van de klacht door de Bank de Cliënt niet tevreden stemt, heeft hij het recht om zijn klacht kosteloos voor te leggen aan de Dienst Bemiddeling Banken Kredieten Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, www.ombfin.be, ombudsman@ombfin.be.

Deze Dienst brengt een advies uit, dat noch voor de Cliënt noch voor de Bank bindend is.

28 Fiscaliteit Beleggingsfondsen

Het fiscaal regime van de Beleggingsfondsen staat beschreven in het prospectus en kan in de toekomst wijzigen op basis van de relevante wettelijke bepalingen terzake. De Bank biedt geen garantie dat het bestaande belastingregime in de toekomst behouden zal blijven.

28.1 volmacht aan de Bank om belastingen te voldoen

De Bank heeft steeds het recht, maar niet de verplichting, om, indien de Cliënt de verschuldigde taksen en belastingen niet betaalt of indien er onvoldoende geldmiddelen op de rekeningen van de Cliënt aanwezig zijn, deelbewijzen van het beleggingsfonds naar eigen inzichten te verkopen ten einde deze taksen en belastingen te voldoen. Bij het uitoefenen van dit recht zal Van Lanschot handelen als een normaal en redelijk bankier. De Cliënt kan Van Lanschot niet aansprakelijk stellen voor het uitoefenen van dit recht. 

29 Rente Evi Beleggingsrekening

De Evi Beleggersrekening biedt geen creditrente aan.

 

30 Fiscaliteit Evi Spaarrekening

De Evi-rekening voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen als een gereglementeerde spaarrekening, conform de fiscale bepalingen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Essentiële Spaardersinformatie.

Het fiscaal regime kan in de toekomst wijzigen op basis van de relevante wettelijke bepalingen terzake. De Bank biedt geen garantie dat het bestaande belastingregime in de toekomst behouden zal blijven. 

31 Rente Evi Spaarrekening

31.1 Renteberekening

De renteberekening wordt weergegeven in het document “Essentiële spaardersinformatie”, dat integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. 

31.2 Rentewijziging

De Cliënt zal van een wijziging van de rente op voorhand op de hoogte worden gebracht met een inachtname van minstens 10 bankwerkdagen door middel van een bericht op de website, e-mailcommunicatie of een bericht naar de inbox van de Evi Secure Site. 

32 Aansprakelijkheid

De Bank is enkel aansprakelijk voor zware fout en bedrog begaan door haar, haar medewerkers of derden aan wie een taak door de Bank is uitbesteed, tenzij de wet anders bepaalt. De Bank verbindt zich enkel tot een middelenverbintenis tenzij de wet anders bepaalt.

De Bank is alleen gehouden tot vergoeding van eventuele rechtstreekse schade vergoeden en niet gevolgschade of indirecte schade.

Evenmin is de Bank aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • Overmacht, daaronder eveneens begrepen de onderbreking van de dienstverlening door toedoen of fout van een telecomdienstverlener, technische storingen of andere oorzaak vreemd aan de Bank.
 • Handelingen, fouten of nalatigheid van andere kredietinstellingen en andere derden.
 • Opdrachten uitgaande van een Belgische of buitenlandse publieke overheid waaraan de Bank verplicht is gevolg te geven.

De Bank neemt alle maatregelen om een continue, ononderbroken dienstverlening aan te bieden, zonder deze ononderbroken continuïteit te garanderen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de gangbare technische normen die gelden in de financiële sector.

Ondanks deze maatregelen kunnen storingen in de dienstverlening zich voordoen, waardoor toegang tot de Evi-website en het uitvoeren van betalingsopdrachten kan onderbroken worden. De Bank is niet aansprakelijk voor de schade die de Cliënt hierdoor ondervindt.

De Bank heeft het recht om de toegang tot de Evi-website en de dienstverlening te onderbreken voor onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden, voor het verhelpen van technische pannes, om misbruik van de website te voorkomen of te verhelpen, en meer algemeen telkens de Bank daarvoor een legitiem motief heeft.

In de mate van het mogelijke zal de Bank deze onderbreking vooraf aankondigen, zoveel als mogelijk plannen tijdens nachtelijke uren en de onderbreking zoveel als mogelijk beperken in de tijd. De Bank garandeert niet dat zij steeds in staat zal zijn deze vooraankondiging uit te voeren.

De Bank is niet aansprakelijk voor het frauduleus gebruik van de Evi Beleggingsrekening, tenzij de wet anders bepaalt.

 

33 Bewijs

Alle communicatie in verband met de Beleggingsrekening, uitgaande van de Cliënt of de Bank, wordt door de Bank op duurzame elektronische drager bewaard. De communicatie op deze manier bewaard, heeft tussen de Bank en de Cliënt de waarde van een ondertekend geschreven bewijsstuk.

De documenten, boeken en elektronische communicatie van de Bank en verder alle bewijsmiddelen in handelszaken zijn aldus een bewijsstuk, waarbij partijen overeenkomen af te wijken van art. 1341 BW.

De bewijsmiddelen in handelszaken omvatten met name kopies en reproducties van originele documenten.

De Cliënt stemt er mee in dat de Bank de gesprekken tussen de Cliënt en de Bank door middel van een automatische voicelogging registreert. De registratie van gesprekken heeft als doel gebeurlijke betwistingen over de woorden van één der partijen aan het gesprek te beslechten.

Het betwiste gesprek wordt niet beluisterd dan na mededeling daarvan aan de Cliënt en onder toezicht van de Compliance Officer.

De dragers zullen in principe gedurende een periode van tien jaar na de beëindiging van de relatie worden bewaard. Wat de communicatie via de Evi helpdesk betreft, geldt een bewaartermijn van één jaar. Wanneer binnen deze periode een geschil ontstaat tussen de Cliënt en de Bank, waarbij de drager als bewijs wordt gebruikt, dan kan de opname worden bewaard tot volledige afhandeling van het geschil.

De Cliënt heeft recht van toegang tot het bestand en heeft het recht om verbeteringen aan te vragen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Een verzoek tot toegang wordt gericht aan de afdeling Compliance van de Bank. 

34 Eenheid van rekening

Alle rekeningen die de Bank opent voor de Cliënt, daaronder ook begrepen rekeningen in het kader van de andere dienstverlening van de Bank buiten het kader van Evi Sparen of Evi Beleggen, zijn één en ondeelbaar.

Alle verrichtingen die de Bank uitvoert voor de Cliënt, daaronder ook begrepen daaronder ook begrepen rekeningen in het kader van de andere dienstverlening van de Bank buiten het kader van Evi Sparen of Evi Beleggen, maken deel uit van één ondeelbare klantenrelatie.

De Bank heeft daarom het recht om meerdere rekeningen, daaronder ook begrepen rekeningen buiten het kader van Evi in het kader van de andere dienstverlening van de Bank samen te voegen en de saldi te compenseren.

 

35 Overlijden

Zodra de Bank in kennis wordt gesteld van het overlijden van een Cliënt of van de echtgenoot of echtgenote van een Cliënt, wordt de rekening geblokkeerd.

Erfgenamen en Cliënten wiens echtgenoot is overleden, worden verzocht onverwijld contact op te nemen met de Bank om de nodige formaliteiten te vervullen, via de helpdesk. De helpdesk zal de erfgenamen aangeven welke procedure moet worden gevolgd om de rekening vrij te geven.

De blokkade wordt opgeheven nadat (i) de Bank in staat is geweest de vereiste fiscale opgave te maken en (ii) de erfgenamen de erfopvolging aan de Bank hebben bewezen.

Het overlijden van de klant heeft ook automatisch voor gevolg dat de permanente opdracht tot aankoop van het Beleggingsfonds wordt beëindigd.

 

36 Bescherming tegoeden van cliënten

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden de financiële instrumenten die cliënten aanhouden op rekeningen bij De Bank in de boeken van De Bank op een zodanige wijze geregistreerd dat ze steeds afgescheiden blijven van het eigen vermogen van De Bank. Dit om de financiële instrumenten van haar cliënten optimaal te beschermen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website www.vanlanschot.nl/wet-giraal-effectenverkeer.

Indien, in het geval van insolventie van een kredietinstelling, specifieke financiële instrumenten onvoldoende beschikbaar zijn, dragen alle cliënten die deze instrumenten in portefeuille hebben, een proportioneel deel van het verlies. Daarnaast zal ook het Nederlandse Beleggerscompensatiestelsel (BCS) tussenkomen voor maximaal 20.000 euro. De Bank is lid van dit Beleggerscompensatiestelsel. De bescherming geldt per persoon per kredietinstelling. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website www.vanlanschot.nl/beleggerscompensatiestelsel.

De Bank is als Nederlandse kredietinstelling onderworpen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel, waardoor tegoeden beschermd zijn tot een bedrag van € 100.000 per titularis.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website www.vanlanschot.nl/depositogarantiestelsel.

 

37 Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de op Evi-website verstrekte informatie, lay-out en logo’s komen toe aan de Bank.

De informatie en gegevens mogen enkel voor het persoonlijk gebruik van de bezoeker geraadpleegd en, desgevallend, afgedrukt worden.

Behoudens met uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Bank of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, gegevens of publicaties, verboden. Evenzeer is verboden het gebruik van de website op een manier die niet overeenkomt met het normaal gebruik ervan.

 

38 Wijziging Algemeen Reglement

De Bank heeft het recht om het Algemeen Reglement te wijzigen en zal de wijziging aankondigen per email aan de Cliënt.

Wijzigingen treden in werking 15 dagen na het versturen van de email, of op een later moment in de email aangekondigd.

De Cliënt die niet akkoord gaat met het gewijzigde Algemeen Reglement heeft het recht om zijn Evi Beleggersrekening af te sluiten, op zijn kosten. De meest recente versie van het Algemeen Reglement is steeds beschikbaar op www.evi.be.

 

39 Aankoop of afstand

Huidig Algemeen Reglement, samen met de KIID die op de website kan worden gedownload, geldt als kennisgeving in de zin van het Wetboek Economisch Recht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Evi Beleggen.

 

40 Toepasselijk recht, rechtbank en verjaring

Het recht van toepassing tussen de Cliënt en de Bank is het Belgisch recht. Eventuele betwistingen worden onderworpen aan de rechtsmacht van de rechtbanken te Antwerpen. Betwistingen verjaren na een termijn van drie jaar te rekenen vanaf het (laatste) feit dat aanleiding geeft tot de betwisting.